ПОПЕРЕДНІ ТА ПЕРІОДИЧНІ МЕДОГЛЯДИ ПРАЦІВНИКІВ

На виконання статті 17 Закону України „Про охорону праці” був розроблений порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій,

який визначає процедуру проведення попереднього (під час прийняття на роботу) та періодичних (протягом трудової діяльності) медичних оглядів працівників, зайнятих на важких роботах, роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці або таких, де є потреба у професійному доборі, щорічному обов’язковому медичному огляді осіб віком до 21 року.

Попередній медичний огляд проводиться під час прийняття на роботу з метою:

- визначення стану здоров’я працівника і реєстрації вихідних об’єктивних показників здоров’я та можливості виконання без погіршення стану здоров’я професійних обов’язків в умовах дії конкретних шкідливих та небезпечних факторів виробничого середовища і трудового процесу;
- виявлення професійних захворювань (отруєнь), що виникли раніше при роботі на попередніх виробництвах та попередження обумовлених виробництвом і професійних захворювань (отруєнь).

Періодичні медичні огляди проводяться з метою:

- своєчасного виявлення ранніх ознак гострих і хронічних професійних захворювань (отруєнь), загальних та виробничо зумовлених захворювань у працівників;
- забезпечення динамічного спостереження за станом здоров’я працівників в умовах дії шкідливих та небезпечних виробничих факторів і трудового процесу;
- вирішення питання щодо можливості працівника продовжувати роботу в умовах дії конкретних шкідливих та небезпечних виробничих факторів і трудового процесу;
- розробки лікувально-профілактичних та реабілітаційних заходів працівникам, що віднесені за результатами медичного огляду до групи ризику;
- проведення відповідних оздоровчих заходів.

Дії територіального органу Держпраці, пов’язані з проведенням медоглядів на під наглядових підприємствах:

- щорічно за заявкою роботодавця (його представника), за участю представника первинної профспілкової організації або уповноваженої працівниками особи визначають категорії працівників, які підлягають попередньому (періодичним) медичному огляду та до 1 грудня складають Акт визначення категорій працівників, які підлягають попередньому (періодичним) медичному огляду за формою;
- на підставі Акта визначення категорій працівників, які підлягають попередньому (періодичним) медичному огляду, роботодавець складає протягом місяця у чотирьох примірниках поіменні списки працівників, які підлягають періодичним медичним оглядам за формою та узгоджує їх Держпраці.

Один примірник списку залишається на підприємстві, другий – надсилається до лікувально – профілактичного закладу, третій - до органу Держпраці, четвертий – до робочого органу виконавчої дирекції Фонду.

Дії роботодавця, пов’язані з проведенням медоглядів на його підприємстві:

- за рахунок власних коштів забезпечує організацію проведення медичних оглядів, витрати на поглиблене медичне обстеження працівника з підозрою на професійні та виробничо зумовлені захворювання та їх медичну реабілітацію, диспансеризацію працівників груп ризику розвитку професійних захворювань;
- забезпечує своєчасну та організовану явку працівників на медичні огляди та обстеження;
- здійснює контроль за проведенням медоглядів у строки, погоджені з лікувально – профілактичним закладом, призначає відповідальних осіб за організацію медогляду.
- відсторонює від роботи працівників, які не пройшли в установлений термін медичні огляди, та не допускає до роботи працівників, яким за медичним висновком така робота протипоказана за станом здоров’я.
- забезпечує проведення відповідних оздоровчих заходів Заключного акта у повному обсязі.

Періодичність проведення медичних оглядів, фах лікарів, які беруть участь у їх проведенні, перелік необхідних лабораторних, функціональних та інших досліджень, медичні протипоказання допуску до виконання робіт, пов’язані із впливом виробничих факторів, визначені в Переліку шкідливих та небезпечних факторів виробничого середовища і трудового процесу, при роботі з якими обов’язкові попередній (періодичні) медичний огляд працівників, наведеному в додатку 4 та Переліку робіт, для виконання яких є обов’язковим попередній (періодичні) медичний огляд працівників, наведеному в додатку 5.

Періодичність проведення медичних оглядів у лікувально – профілактичному закладі може змінюватися органом Держпраці, виходячи з конкретної санітарно – гігієнічної та епідемічної ситуації, але не рідше одного разу на два роки.

На підставі списку працівників, які підлягають періодичним медоглядам, лікувально – профілактичний заклад складає план – графік їх проведення, погоджує його з роботодавцем і органом Держпраці. У плані – графіку вказуються строки проведення медоглядів, лабораторні, функціональні та інші дослідження та лікарі, залучені до їх проведення. Медогляд лікарями проводиться тільки за наявності результатів зазначених досліджень.

За результатами періодичних медичних оглядів (протягом місяця після їх закінчення) Комісія оформляє Заключний акт за результатами періодичного медичного огляду працівників, який складається у шести примірниках - один примірник залишається в лікувально – профілактичному закладі, що проводив медогляд, інші надаються роботодавцю, представнику профспілкової організації, профпатологу, органу Держпраці, робочому органу виконавчої дирекції Фонду.

У разі необхідності Комісія має право направити працівника з підозрою на захворювання, а також працівника зі стажем роботи більше 10 років на додаткові обстеження, консультації та оздоровчі заходи в спеціалізовані лікувально – профілактичні заклади, на кафедри професійних захворювань медичних закладів.

Якщо при проведенні періодичного медичного огляду виникають підозри щодо наявності в працівника професійного захворювання, лікувально – профілактичний заклад надсилає запит на складання санітарно – гігієнічної характеристики умов праці працівника при підозрі в нього професійного захворювання (отруєння) до органу Держпраці, що обслуговує територію, де міститься підприємство, у відповідності до Порядку складання та вимог до санітарно – гігієнічних характеристик умов праці, затвердженого наказом МОЗ України від 13.12.2004 N 614.

Контроль за організацією проведення попередніх та періодичних медоглядів покладається на органи Держпраці, за якістю проведення медоглядів – на органи охорони здоров’я.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію